Aktualności > Wydziały > Wydział Operacyjny
Naczelnik Wydziału

mł. bryg. Piotr Kordowski

Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 217)

Specjalista

kpt. Dariusz Olcen

Specjalista Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

tel. 58 682 30 23 (wew. 217)

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

mł. asp. Daniel Rabiega

Starszy Dyżyrny Stanowiska Kierowania

ogn. Przemysław Jarosz

Dyżurny Stanowiska Kierowania

ogn. Bartłomiej Konwent

Dyżurny Stanowiska Kierowania

mł. ogn. Rafał Jagoda

Dyspozytor

sekc. Piotr Brygała

Młodszy Ratownik

Zadania Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

1. W zakresie spraw operacyjnych:
 • analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym: w czasie nadzwyczajnych zagrożeń , katastrof lub klęsk żywiołowych, a tak że nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych;
 • opracowanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizaca ;
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na terenie powiatu;
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji określonych jednostek przeciwpożarowych i Jednostek Ratowniczo -Gaśniczych;
 • analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń ;
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 • przygotowanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej i innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły si współpracować w akcjach ratowniczych;
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania;
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową ;
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo - gaśniczych.
2. W zakresie spraw szkoleniowych:
 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu;
 • organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa;
 • nicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
 • realizowanie zada z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.
3. W zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych
 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych;
 • prowadzenie kancelarii materiałów zastrzeżonych;
 • zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane i przesyłane informacje niejawne;
 • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
 • okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
 • opracowanie planów ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;
 • realizowanie zadań kadrowo - mobilizacyjnych określonych odrębnymi przepisami.